Wednesday, October 23, 2013

నారాయణ తీర్ధుల వారి తరంగం – శ్రీరంగం గోపాలరత్నం గారు

Srirangam gopalaratnam శ్రీరంగం గోపాలరత్నం గారు ఆలపించిన “ఏహి ముదం దేహి శ్రీకృష్ణ కృష్ణ” అనే నారాయణ తీర్ధుల వారి narayana teertha తరంగం ఒకటి వినండి. ఆకాశవాణి వారి భక్తిరంజని నుండి. 


No comments:

Post a Comment